general terms and conditions of ordering the e-shop

1.   Tingimuste ulatus ja kehtivus

 • Käesolevad OÜ Toner4you (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.toner4you.eu e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).
 • Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

 • E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.
  • Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega Kaubaga, mis on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
 • Lepingust taganemisel tagastab Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb OÜ Toner4you pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda.
 • OÜ Toner4you teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
 • Ostja peab Kauba OÜ Toner4you tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas OÜ Toner4you Müügilepingust taganemisest. Kauba võib tagastada kullerfirma kaudu. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.
 • Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 • Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.
 • Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korra vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta pole järginud printeritootja antuid juhiseid printeri kulumaterjalide vahetamisel.
 • Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on OÜ Toner4you õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.
 • Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda on kirjeldatud e-poes või printeri tootja kasutusjuhendis, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.
  • Müügilepingu tühistamine. Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügitellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos müügitellimuse numbriga e-posti aadressile info@toner4you.eu. Müügitellimuse tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

Toner4you OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

 • Toner4you OÜ tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
 • Toner4you OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 • Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga). 3.4 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

 • Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
  • OÜ Toner4you ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

5. Muud tingimused

 • Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
 • Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab OÜ Toner4you endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.
 • Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib toner4you e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul toner4you e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame Ostjal siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust toner4you klienditeeninduse telefonil 5151520.

6. Tingimuste kehtivus

 • Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 03.12.2019.